Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.perlex-jablonec.cz jehož provozovatelem je společnost Perlex Bijoux Jablonec s. r. o., se sídlem Chelčického 5, 46602 Jablonec nad Nisou, IČO 05597242, DIČ CZ05597242. Společnost uvádí své kontaktní údaje jako e-mail info@perlex-jablonec.cz a telefonní číslo +420 483 312 671.

Společnost je vedena u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem oddíl C, spisová značka C 38575, zapsaný dne 29.11.2016 (dále jen prodejce). Veškeré skladové a zásilkové aktivity jsou vedeny z provozovny a obchodu společnosti, která sídlí v Jablonci nad Nisou 466 02, ul. Chelčického 5.

Obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce i kupujícího. Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., a to v jejich platném znění. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Kupující objednává u prodejce zboží, které je nabízeno v jeho internetovém obchodě na stránce www.perlex-jablonce.cz a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodejcem jako povinné.

Provedení objednávky je ukončeno vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky na straně kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s s nimi souhlasí a považuje je za závazné. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodejcem uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodejce kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu 2. těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouvou se prodejce zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodejce či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodejci kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

Dodací a dopravní podmínky

Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti, obvykle za 1-5 pracovních dnů, nejdéle však do 2 týdnů od potvrzení objednávky. V případě, že kupující dohodl s prodejcem úhradu kupní ceny bankovním převodem či složením na účet prodejce, zavazuje se prodejce zaslat vybrané zboží kupujícímu nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodejce, avšak připravení zboží musí být nejdříve kupujícímu prodejcem oznámeno. Pokud není prodejcem zboží k zaslání či předání připraveno a toto kupujícímu prodejcem oznámeno a kupujícím byla kupní cena již složena, může mít toto odkladný účinek a zboží bude zasláno až ve chvíli, kdy bude prodejcem kompletně připraveno.

IIa. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodejce.

III. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby: při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci (např. České poště). při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodejce při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od prodávajícího

Způsob odeslání zboží

Náklady na dodání zboží

Dobírkovné balíkem nebo obchodním balíkem pro dodávky zboží na území České republiky je účtováno takto:

Při objednání zboží nad 1 000,- Kč bez DPH pro dodávky v rámci České republiky nese tíži dobírkovného prodejce. Při objednání zboží do 1000,- se lze řídit dle výběru konkrétního dopravce a platební metody. Cena objednávky včetně poštovného i dobírky je viditelná ve shrnutí objednávky.

Poštovné pro dodávky mimo území České republiky je účtováno dle sazebníku České pošty, pro obchodní balík resp. obchodní balík s dobírkou pro příslušný stát.

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

Způsob platby uvede kupující ve své objednávce.

Záruky a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se Občanským zákoníkem.

Postup při reklamaci zboží upravuje čl. VII. Reklamační řád. Odstoupení od kupní smlouvy Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním a to ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při přepravě.

Zboží lze vrátit jedním z následujících způsobů:

  • zasláním na adresu provozovny Perlex Bijoux Jablonec s.r.o., 466 02 Jablonec nad Nisou
  • osobním doručením do provozovně Perlex Bijoux Jablonec s.r.o. , 466 02 Jablonec nad Nisou

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu. Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodejce hradí kupující. Prodávající v případě odstoupení od kupní smlouvy hradí zákazníkovi náklady na nejlevnější dopravu při původním doručení zboží – aktuální výše poštovného viz rubrika „Poštovné“. SLEVOVÉ AKCE Slevové akce jsou vždy časově omezeny a jsou zveřejňovány v aktualitách. Různé typy slev se nesčítají.

Reklamační řád

Obecné ustanovení Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z.č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění je-li kupujícím podnikatel, v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. 5. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění této reklamace, pokud se prodejce s kupujícím nedohodne jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodejce. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou nebo nevhodným skladováním výrobku. Za nesprávné užívání se může mimo jiné považovat i např. styk s agresivními látkami (parfémy, šampony, mycí prostředky, ale např. i chlorovaná nebo mořská voda). Bižuterní zboží ani polotovary nesmějí být taktéž vystaveny přímému slunečnímu svitu, případně být použity nebo uloženy ve vlhkých nebo jinak zatížených prostorech (sauny, bazény, sprchy atd.).

Reklamaci lze uplatnit jedním z následujících způsobů:

  • doručením zboží na adresu provozovny Perlex Bijoux Jablonec s.r.o., 46602 Jablonec nad Nisou
  • osobním doručením zboží na adresu provozovně Perlex Bijoux Jablonec s.r.o., 46602 Jablonec nad Nisou

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či poničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nastavení vašeho monitoru může ovlivnit barevné podaní jednotlivých produktů. Skutečná barva produktu se proto může lišit od zobrazené fotografie. Perlex Bijoux Jablonec s.r.o. za toto nenese žádnou zodpovědnost.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů a zároveň tímto dává souhlas prodávajícímu k rozesílání obchodních sdělení prostřednictvím poskytnuté emailové adresy kupujícímu. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. března 2019. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.